Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en al¬le met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende auto’s dan wel onder¬delen en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot keu¬ring, reparatie en onderhoud aan auto’s.
2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele verwijzing van koper naar een eigen of andere algemene voorwaar¬den. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen o.a. wat betreft prijzen, modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. Wij zijn tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeen-komst, indien schriftelijke vastlegging is uitgebleven.
3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeen¬kom-sten, waaronder annuleringen van gesloten overeen¬komsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
4. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aange-gaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door onze directie. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan binnen twee werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst c.q. order¬be-ves¬tiging, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.
3. Prijzen
1. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, gelden onze verkoopprijzen voor levering af bedrijf.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, en tran¬sport¬kosten alsmede keuringskosten en kosten rijklaar maken en eventuele fiscale heffingen anders dan BPM/BTW niet in onze prijs begrepen.
3. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzi-gingen in rechten, belasting en accijnzen aan de koper worden door-berekend.
4. Naast de in lid 3. van dit artikel genoemde prijswijzigingen mogen tevens prijsverhogingen door de fabrikant en/of importeur aan de koper worden doorberekend, indien een prijsverhoging, zoals bedoeld in dit artikellid, binnen drie maanden na het sluiten van de overeen-komst plaatsvindt, heeft de koper het recht om binnen één week na de kennisgeving van de prijswijziging de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien de koper gebruikt maakt van zijn recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, dient hij aan ons een vergoeding te betalen van de gemaakte kosten, die zijn vastgesteld op 1% van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM.
6. Bij een eventuele prijsverlaging, die wordt doorgevoerd nadat het kentekendeel I is aangevraagd, heeft koper geen recht op teruggave van de BPM, voorvloeiende uit deze prijsverlaging.
7. Een (algemene) prijsverlaging, die wordt doorgevoerd na het aan¬gaan van de koopovereenkomst, maar vóór de feitelijke levering, geeft de koper geen aanspraak op zodanige prijsverlaging.
4. Verwijderingsbijdrage
1. De koper van een nieuwe auto dient naast de overeengekomen aan-koopprijs tevens een verwijderingsbijdrage te betalen. Wettelijk is geregeld dat een kenteken pas wordt verstrekt nadat de verwijde-ringsbijdrage is betaald.
5. Mutaties
1. Wij zijn gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van de koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de verkochte auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.
6. Termijnen
1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschou¬wen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt, e.e.a. onverlet het be-paalde in artikel 11.

7. Levering en risico-overgang
1. Wij zijn gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbe-taling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaats¬gevonden.
2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres ten be-hoeve van koper dient de koper binnen 5 dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen.
3. Bij aflevering van het verkochte door ons aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.
4. Indien de koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd stallingkosten in rekening te brengen. Het risico van beschadiging en/of tenietgaan is voor de koper. Het risico gaat over op de koper nadat het verkochte ter be-schikking staat van de koper dan wel met onmiddellijke ingang indien het verkochte door ons aan (het adres van) de koper wordt afgele¬verd.
8. Betalingen
1. Wij zijn gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbe-taling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van afleve¬ren. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
3. Indien de koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel 7 lid 2 vermelde termijn, of conform artikel 7 lid 3 heeft afge¬nomen, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toege¬zonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van ver¬zending van deze factuur. Geschiedt de afleve¬ring aan het adres van de koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.
4. In geval de koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, of niet volledig nakomt is de koper vanaf de vervaldag aan ons de wet¬telijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of ge¬deelte van een maand.
5. Tevens is de koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso-kosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door de koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals decla-raties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaak¬waar¬nemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vast¬gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.
9. Inkoop
1. Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien wij een auto inkopen in geval van verkoop (zogenaamde inruil), wanneer de koper/aanbieder:
 Een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft ge-noten;
 Een (overheids-)instelling is, niet ondernemer zijnde;
 Een ondernemer is, die de auto uitsluitend voor vrijgestelde pres-taties heeft gekocht;
 Een kleine ondernemer is, die van de administratieve ver-plichtingen is ontheven;
 Een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de marge¬rege-ling toepast, in die zin dat slechts BTW over de marge verschuldigd is.
2. Bij iedere inkoop vindt een taxatie plaats.
3. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto.
4. Aan deze taxatie zijn wij evenwel niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag van taxatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5. Op de dag van de overdracht van de in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie.
6. Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt, nadat de termijn in lid 4 genoemd verstreken is en/of indien de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het moment van taxatie, zijn wij gerechtigd opnieuw een taxatie te verrichten. Dit is dan het nieuwe taxatiebedrag.
7. De in te kopen auto(‘s) dient/dienen te worden geleverd bij levering van de verkochte auto(‘s).
8. Indien koper/aanbieder bij de verkoop van een nieuwe auto tegen in-koop van een auto de in te kopen auto blijft berijden in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt de in te kopen auto eerst ons eigen-dom, nadat de feitelijke levering aan ons heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor de in de kopen auto voor de koper-/aanbieder.
9. De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel I en II) en een overschrijvingsbewijs. Indien één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, be-houden wij ons het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw ken-tekenbewijs en de daarmee verband houdende waardeverminde¬ring, koper/aanbieder kosten in rekening te brengen. Bovendien dient koper/aanbieder de auto in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.
10. In geval van inkoop dient de (particuliere) koper/aanbieder als be¬doeld in lid 1, o.g.v. de toepasselijke BTW_regelgeving over inruil van gebruik¬¬te roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.
11. De overeenkomst m.b.t. de inruil/inkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door onze directie. Het bepaalde in artikel 2, lid 4, is van overeenkomstige toe-passing.
10. Schadetaxatie
1. Indien wij een schadetaxatie hebben verricht, zullen wij aan koper¬/op-drachtgever de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen, met een minimum van € 100,– exclusief BTW.
11. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
1. Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
2. Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden d.m.v. een schriftelijke ver-klaring. I.g.v. tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met de koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.
12. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang de koper onze vorderingen van ons uit hoofde van deze of gelijk¬soortige andere overeenkomsten niet heeft voldaan.
2. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.
3. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koop-som nog niet heeft voldaan, verbind koper zich nu reeds voor¬alsnog een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mo¬gelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.
13. Garantie en aansprakelijkheid
1. Door ons geleverde auto’s alsmede onderdelen, worden gegaran¬deerd in overeenstemming met de daarop gegeven (fabrieks-)garan¬tie con-form het door ons afgegeven garantiebewijs. Indien enige be¬paling in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt na¬gekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, in¬dien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustings-stuk¬ken van het verkochte heeft aangebracht of doen aanbrengen die direct of indirect in verband staan met datgene waar¬voor een beroep op de garantie wordt gedaan.
2. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt ver-vangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht.
3. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan ge¬steld door de wet alsmede door de Europese wet- en regelgeving, die recht-streekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, slui-ten wij ter zake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (repa-ratie-) werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aan¬sprake-lijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ont¬staan, daar-onder begrepen alle directe en indirect schade, zoals ge¬volg¬schade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroor¬zaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen.
4. Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde be-perkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn.
5. Ingeval wij door de importeur en/of de fabrikant worden geattendeerd op een gebrek aan een door ons geleverde auto, dan wel nieuw on-derdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie, dan stellen wij koper daarvan onverwijld in kennis. Indien koper zich niet tot ons wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat wij, noch de impor-teur, noch de fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper geleden en te lijden schade.
6. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie ver-strekt. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
14. Reparaties
1. Onze aanbiedingen betreffende prijzen van reparatie en reparatie¬duur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend.
2. Wij kunnen het referentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper-/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons ver-richte werkzaamheden aan dezelfde auto betreft. Wij kunnen het refe-ren¬tierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.
3. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper/opdrachtgever de betreffende auto niet binnen één week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen. Stalling ge-schiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, behou-dens inge¬val er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.
4. Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de koper/op¬dracht-gever ter beschikking gesteld indien deze zulks uit¬drukkelijk wenst en zulks tevoren aan ons kenbaar maakt. In het andere geval worden de materialen ons eigendom zonder dat de koper/opdracht¬gever ter zake enige vergoeding aan ons in rekening kan brengen.
5. Garantie op de reparaties strekt zich uit tot 1 jaar na uitvoering daar-van, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zon¬der onze voorkennis en/of toestemming, werkzaamheden hebben ver¬richt die in verband kunnen worden gebracht met de door ons ver¬richt montage, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waar-van het beroep op garantie wordt gedaan.
15. Klachten en verjaring
1. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of rede-lijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schrifte-lijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerd derden iets aan het (de) object (en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond met ons van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
3. Alle aanspraken jegens ons, die niet binnen een jaar na hun ontstaan uiterlijk bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien ver-stan¬de dat uitsluitend voor natuurlijke personen/consumenten een ver-ja¬ringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe auto, dan wel nieuwe onderdelen.
16. Ontbinding
1. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, de koopover-eenkomst te ontbinden, waarbij wij het recht hebben aan koper 15% van de prijs inclusief BTW en BPM, exclusief evt. inruil als schade-vergoeding in rekening te brengen.
2. De koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de koper in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van art. 7:46d BW.
3. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de koop-overeenkomst met koper ten allen tijde zonder nadere ingebrekestel-ling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeverplichting jegens koper d.m.v. een schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of ontbinden indien koper één of meer verplichtingen voorvloei¬ende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in¬dien koper niet in staan is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillis¬se-ment van koper is aangevraagd, indien surséance van beta¬ling is aan-ge¬vraagd, namens koper een verzoek tot toepassing van een wet¬te-lijke schuldsanering wordt gedaan, dan wel deze ten aan¬zien van koper wordt uitgesproken of indien koper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
4. Indien één der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voor-doet, dan rust op koper de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.
17. Persoonregistratie
1. De persoonsgegevens die worden vermeld in de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/of factuur worden opgenomen in de per-soons¬registratie. Indien u niet wenst dat uw persoongegevens door ons voor onze doeleinden gebruikt worden, dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
18. Toepasselijk recht
1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19. Depot voorwaarden
1. Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden, laatstelijk gewijzigd op 16 mei 2006, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

× WhatsApp ons